INFORMACJE

Najczęściej kupowane

 • Laco - Centrum TV - SAT

  Laco - Centrum TV - SAT
  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek-Piątek
  9:00 16:00
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LACO.PL
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.laco.pl
1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.laco.pl, prowadzony przez Grzegorza Łastawskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LACO s.c. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Saska 9/3, 30-715 Kraków, NIP: 679-000-41-70, REGON: 003916260, TEL: 12 656 01 30 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@laco.pl

2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów.
 
3.      Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 
4.      Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 
5.      Wszystkie produkty oferowane w sklepie Laco s.c. są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski
 
 
 

 

2.    DEFINICJE

 

 • Regulamin niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • Klient (Kupujący) (1) osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, (2) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 • Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 • Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 • Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Sklep Internetowy Laco s.c (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.laco.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 • Strona – Usługodawca i Klient.
 • Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.laco.pl
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 

 

3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 

 

 
1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
  
2.      Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, numer telefonu i adres e-mail.
  
3.      W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 
4.      Wszystkie Ceny podane na stronach internetowych laco.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). O łącznej cenie wraz z podatkiem i kosztem dostawy Klient jest informowany na Stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia oraz w momencie związania się Umową Kupna Sprzedaży.
 
5.      W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  
6.      Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.
 
7.      Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 
8.      Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień: (1) po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji; (2) czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia; (3) potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 
9.      Zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez (1) udostępnienie tego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.8. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest ponadto zabezpieczona w systemie Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 
10. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail obraz dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda upoważnia Sprzedającego również do wystawienia i przesłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 
 

 

4.    SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI TOWARU

 


1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby płatności, wynikające z zawartej Umowy Sprzedaży:
 
1.1.Płatność gotówką za pobraniem (przy odbiorze towaru).
1.2.Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
1.3.Płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Payu.
1.4.Płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.
 
2.      Bank
3.      Numer rachunku:
 
4.      PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
 
5.      Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
 
6.      Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku płatności przelewem i płatności elektronicznych. W przypadku płatności gotówką, Klient dokonuje płatności przy odbiorze towaru.
 
7.      Przesyłka dostarczona jest do 5 dni roboczych, chyba, że na stronie produktu podano krótszy termin.
Podany czas dostawy dotyczy zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 
8.      Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy.
 
9.      Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju przesyłki oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili na Stronie sklepu.
 
10. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po uprzednim kontakcie ze sklepem istnieje możliwość wysyłki za granice.
 
 

 

5.      ODBIÓR TOWARU

 

 1. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Wysyłka towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zostaną zrealizowane po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawca.
 
 

 

6.      PROCEDURA REKLAMACJI

 

 
1.       Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 
2.       Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 
3.       W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.
 
4.       Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
 
5.       W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy(podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej orazo zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 
6.       Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
 
7.     Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: pisemnie na adres: ul. Saska 9
30-715 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@laco.pl
 
8.    Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji o dacie wystąpienia wady; (2) żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; (3) danych kontaktowych składającego reklamację.
 
9.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 
10.    Klient, wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres Producenta produktu lub adres Sprzedawcy: ul. Saska 9, 30-715 Kraków. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 
 
7.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY
(ODNOŚNIE UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
 

 

1.    Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

 

2.    Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 

3.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu

 

 

4.    Zwroty należy wysyłać na adres:

 

 

 

LACO s.c.
ul. Saska 9
30-715 Kraków

 

 

5.     Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnych opakowań.

 

 

6.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

 

7.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca zwraca płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 

8.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 

 

9.      Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 

8.      POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 2.  Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 

 

9.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 
 

 

11.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

 

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat:
 

 

LACO S.C.
ul. Saska 9
30-715 Kraków

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Śledź nas na Facebooku